onsdag 5 oktober 2011

Motion om Flamman och Socialistisk debatt

Flamman och Socialistisk debatt är två utomordentliga tidningar som borde ha mycket högre upplagor samt läsas av alla medlemmar i Vänsterpartiet. Vi behöver dem bägge för att utveckla vår idédebatt. Socialistisk debatt kan även bidra till Vänsterpartiets studieverksamhet genom att möten och studiecirklar kan anordnas kring olika nummer av tidskriften. Socialistisk debatt skulle behöva en ordentlig hemsida. I skrivande stund har Flamman enligt TS en upplaga på 3 300. Om samtliga medlemmar i Vänsterpartiet prenumererade skulle alltså upplagan mer än tredubblas. Om Flammans och Socialistisk debatts upplagor ökar kan de också utvecklas som tidningar.

Jag yrkar därför

att varje medlem som inte är prenumerant på Flamman får en provprenumeration med ett följebrev från Vänsterpartiets ordförande med uppmaning om att börja prenumerera
att varje medlem som inte är prenumerant på Socialistisk debatt får ett provnummer med ett följebrev från Vänsterpartiets ordförande med uppmaning om att börja prenumerera
att Vänsterpartiet bistår Socialistisk debatt med resurser för att bygga en ordentlig hemsida åt tidskriften

Erik Edwardson, Vänsterpartiet Höganäs
...
Insänd till Vänsterpartiet 2011-10-04.
...
Partistyrelsens svar:

Motionen vill att partiets medlemmar som ej prenumererar på Flamman och Socialistisk Debatt skall få en provprenumeration på dessa.

Partistyrelsen delar uppfattningen att dessa två publikationer är viktiga för den breda vänstern. Därmed också att partiet på olika sätt skall stödja deras utgivning. Främst genom att rekommendera medlemmar att teckna en prenumeration. Men samtidigt måste deras ställning som oberoende socialistiska publikationer respekteras. De är ej och skall ej bli ”partialster”. Därför är förslaget att det i medlemskapet skall ingå en provprenumeration på Flamman och ett provnummer av Socialistisk Debatt olämpligt då deras oberoende ställning kan ifrågasättas. Likaså är det olämpligt att kongressen beslutar om resurser för att bygga en hemsida åt Socialistisk Debatt. Eventuella resurstillskott bör beslutas av partistyrelsen.

Partistyrelsen föreslår

att motion C37 avslås

Motion om arbetsgrupper och nätverk

Vänsterpartiet behöver fler aktiva medlemmar och vi behöver också bli bättre på att tillvarata medlemmarnas kunskaper, förmågor och intressen. Detta kan vi uppnå genom att erbjuda fler arenor för aktivitet än partiföreningar och partidistrikt, till exempel olika arbetsgrupper och nätverk. I partistyrelsens förslag till strategidokument formuleras detta så här i stycke 29: "Den traditionella partiorganisationen är central för interndemokratin men kan inte vara den enda arenan för aktivitet. Medlemmars kunskap, samhörighet och intresse hänger ihop efter många fler faktorer än den geografiska."

Jag yrkar

att följande mening läggs till efter ovan nämnda citat: Medlemmars organisation i olika arbetsgrupper och nätverk ska uppmuntras och underlättas.

Erik Edwardson, Vänsterpartiet Höganäs
...
Insänd till Vänsterpartiet 2011-10-04.
...
Partistyrelsens svar:

Partistyrelsen håller med i motionens intention, men tycker att det redan framgår med de skrivningar som finns i strategidokumentet. Medlemmars aktivitet ska uppmuntras och underlättas, oavsett om man är aktiv i nätverk, arbetsgrupper eller till exempel i facket.

Partistyrelsen föreslår

att motion S74 avslås

Mina nomineringar till Vänsterpartiets kongress 2012

Jag nominerar härmed Jonas Sjöstedt som partiordförande.

Om kongressen beslutar om delat ordförandeskap nominerar jag Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson.

Till partistyrelsen nominerar jag nedanstående:

Jonas Sjöstedt

Ulla Andersson

Hans Linde

Rossana Dinamarca

Josefin Brink

Aron Etzler

Tobias Smedberg

Jonas Wikström

Ida Gabrielsson

Jens Holm

Till programkommissionen nominerar jag nedanstående:

Aron Etzler

Jonas Wikström

Ali Esbati

Ida Gabrielsson

Motion om EU och Vänsterpartiets EU-politik

I partistyrelsens förslag till strategidokument står det: "Vi strävar inte efter att bli populära i det politiska etablissemanget, utan efter att hitta ett bättre sätt att kommunicera våra politiska prioriteringar så att människor förstår vad vi menar och upplever oss som relevanta." Ändå används argumentet att "våra politiska motståndare ifrågasatt trovärdigheten i våra krav på förändringar, när vi ändå vill gå ur EU" för att ändra vår skrivning om EU i partiprogrammet. Eva-Britt Svensson, som personifierar det faktum att vi kan driva en konstruktiv EU-politik samtidigt som vi är EU-motståndare, är klokare än så. I Flamman 2011 : 37 säger hon: "Människor förstår att man kan ha en principiell uppfattning om något."

I diskussionsmaterialet inför EU-konferensen i Göteborg den 3-4 september stod det att programkommissionen med sitt förslag till ny EU-text i partiprogrammet vill "förtydliga att utträdeskravet inte är ett mål i sig, utan ett möjligt medel, samt under vilka förhållanden vänsterpartiet bör driva det aktivt." För mig är utträdeskravet ett mål i sig, eftersom det är EU:s överstatlighet jag vänder mig emot. I vårt partiprogram står det på sidan 14: "Ett försvar av demokratin kräver idag också ett försvar av den nationella självbestämmanderätten." På sidan 17 står det: "Överstatliga organ som kränker de nationella folkvalda parlamentens suveränitet är ingen hållbar lösning."

Vänsterpartiets EU-politik, förutsatt att vi inte döljer vårt motstånd mot EU:s överstatlighet, kan - särskilt nu när Miljöpartiet anpassat sig till det politiska etablissemanget - bidra till att vi blir ett relevant parti för svenska folket. 2014 är det inte bara val till riksdag, landsting och kommuner utan också till Europarlamentet. Det är därför viktigt att vi tydligare driver vår EU-politik och att vi är laddade med kunskap och argument inför valrörelsen till Europaparlamentet. Vi bör därför under perioden fram till kongressen 2014 hålla breda diskussioner om EU och Vänsterpartiets EU-politik för att kunna bedriva en framgångsrik valrörelse till Europaparlamentet. Lyckas vi med det kan det också bidra till framgångar i riksdagsvalet 2014. Vänsterpartiet ska vara det självklara valet för demokratiska och progressiva EU-motståndare.

Jag yrkar

att vi behåller nuvarande skrivningar om EU i vårt partiprogram
att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett strategidokument för Vänsterpartiets EU-politik till kongressen 2014 som kan användas i EU-valrörelsen 2014
att programkommissionen ges i uppdrag att ta fram förslag på ny skrivning om EU i vårt partiprogram till kongressen 2014
att partistyrelsen ges i uppdrag att initiera en bred och kunskapshöjande debatt i Vänsterpartiet om EU och Vänsterpartiets EU-politik

Erik Edwardson, Vänsterpartiet Höganäs
...
Insänd till Vänsterpartiet 2011-10-04.
Se även: Om Vänsterpartiets EU-politik.
...
Ur programkommissionens svar:
Flera motioner om EU och Vänsterpartiets EU-politik har lämnats in till kongressen. Här ett utdrag ur programkommissionens svar på motionerna:

Syftet med de förslag till ändringar programkommissionen lagt har alltså inte varit att försvaga EU-kritiken, vilket flera av ovanstående motioner menar eller invänder mot. Så i flera avseenden – om än inte alla – är programkommissionen överens med flera av motionerna ovan om vilken inställning Vänsterpartiet ska ha till EU-medlemskapet. Syftet har istället varit att reda ut vari kritiken bör grundas och hur den bäst bör drivas. Att detta inte framgått tydligare är att beklaga eftersom det skymmer de debatter programkommissionen ville föra upp till diskussion.

Nuvarande partiprogram slår fast att ”Vänsterpartiet arbetar /../ för ett svenskt utträde ur EU.” Detta har dock inte inneburit att partiets ledande organ har drivit saken aktivt genom att lägga fram direkta förslag om utträde, vare sig i riksdagen eller i samband med utspel och kampanjer. Istället har partiet fört fram en tydlig EU-kritik, samtidigt som det principiella motståndet har kvarstått.

Programkommissionen har mot bakgrund av ovanstående menat att vårt nya förslag till skrivningar om just utträdet var tydligare och mer bindande för partistyrelse och parlamentariker, eftersom det inte bara slog fast ett principiellt motstånd, utan även specificerade under vilka förhållanden utträdeskravet kunde lyftas aktivt som ett dagskrav, av partiledningen. Det vill säga om ”försöken att vrida EU åt vänster misslyckas” och ”EU:s destruktiva utveckling förvärras”. Man kan invända att specifikationen kunde ha varit ännu tydligare. Men tidigare fanns ingen specifikation alls.

Programkommissionen menar vidare att partistyrelsens taktik för att hålla EU-kritiken och EU-motståndet vid liv i väntan på en sådan utveckling, i stora drag varit bra. Genom att hålla fast vid Vänsterpartiets grundläggande EU-motstånd har partiet legitimerat den ståndpunkten och visat att man kan vara både EU-motståndare och konstruktiv EU-kritiker samtidigt. Genom att föra fram konkreta förslag på hur EU kan förändras har partiet förblivit relevant i EU-debatten, vilket gjort det svårare att avfärda Vänsterpartiet med att vi ”ändå bara vill gå ur”.

Därför är programkommissionen inte överens med de motioner som menar att det bästa sättet att stärka EU-motståndet är att i alla lägen driva utträdeskravet mer eller mindre som huvudkrav eller dagskrav. Ibland bör det göras. Men många gånger är snarare en konstruktiv EU-kritisk linje mest gångbar. Vilket som bör gälla beror inte bara på opinionsvindar, utan också på vilka förutsättningar som finns av andra skäl, att vinna stöd för det förra eller det senare. Det är till exempel dramatiskt lättare att vinna stöd för en uppbrytning av EMU idag än för bara något år sedan. Att driva det kravet nu, som partiet gör, är därför rimligare än det varit för bara något år sedan, då ingen skulle ha lyssnat till det. Vilket illustrerar hur olika politiska lägen kan aktualisera olika taktiska linjer, utan att våra grundläggande principiella ställningstaganden förändrats.

Programkommissionen har dock ändå tagit intryck av kritiken av de nya skrivningarna om utträde. Om så pass många uppfattar de nya skrivningarna på annat sätt än vad som var tänkt, så är det bättre att formulera om, så att partiets principiella inställning blir så tydlig som möjligt.

Därför föreslår programkommissionen att delar av den gamla skrivningen om utträdet kvarstår i programmets principdel. Det ska vara tydligt att Vänsterpartiet även i framtiden ska verka för att Sverige ska lämna EU på det sätt som beskrivs ovan. Samtidigt vill programkommissionen behålla de skrivningar som utvecklar hur vi vill förändra EU, och hur vi på olika sätt vill jobba för att skapa de sorters europeiska och mellanstatliga samarbeten vi vill se istället för EU.

Motion om bibliotekspolitiskt program

Biblioteken är en nödvändig beståndsdel i såväl kultur- som utbildningspolitik. Folkbiblioteken är omtyckta och välbesökta institutioner. I många kommuner är de det självklara navet i kulturlivet. För många vuxenstuderande spelar folkbiblioteken en stor roll, både för litteraturförsörjning och som studieplats. Samtidigt är folkbiblioteken hotade, bland annat genom att vissa kommuner vill lägga ut dem på entrepenad. Biblioteken står också inför stora utmaningar, bland annat beroende på den digitala utvecklingen.

Sverige behöver en offensiv nationell bibliotekspolitik som innefattar de olika biblioteksformerna - folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek. En sammanhållen och nytänkande politik behövs. Så här skriver Conny Persson, Chef Stadsbiblioteket Gefle Vapen, i tidskriften Framsidan 2011 : 4:

"Idag finns inte en gemensam bibliotekskatalog för hela Sverige. Skillnaderna i bibliotekstillgång är också mycket stora mellan olika kommuner och landsdelar. I den kommande nya praktiska kulturpolitiken kan portföljmodellen både vara en möjlighet och ett hot för biblioteken. Jag skulle vilja att politiker ånyo läser om Ture Edboms ståndpunkter och syn på det 'politiska biblioteket'. Men framförallt att politiker börjar debattera och diskutera bibliotekens roll. För min personliga del börjar jag alltmer luta åt att staten skall ta över och garantera en hög kvalité i alla kommuner vad gäller bibliotek. Inga mellanhänder med länsbibliotek eller så. Ta bort alla projektpengar hos kulturråd och satsa dem i väl utbyggda bibliotek och i gemensamma kataloger och webbportaler och transporter! Detta så att alla kommuner i hela landet får tillgång till en rättvis 'intellektuell infrastruktur'."

Utan att säga att han har rätt i varje del så är hans helhetssyn och nytänkande befriande.

Vänsterpartiet antog 2009 ett kulturpolitisk program som innefattar folk- och skolbibliotek. Jag menar att Vänsterpartiet behöver ett separat biblioteksprogram eftersom biblioteken handlar om såväl kultur- som kunskapspolitik. Biblioteken är också såpass centrala institutioner och står inför så stora utmaningar att de är värda ett eget program.

Jag yrkar

att partistyrelsen ges i uppdrag att utse en arbetsgrupp som till kongressen 2014 formulerar ett bibliotekspolitiskt program
att denna arbetsgrupp ges instruktioner att arbeta brett och ta in kunskaper och synpunkter från bibliotekarier, biblioteksorganisationer, debattörer, forskare, lärare, författare och andra

Erik Edwardson, Vänsterpartiet Höganäs
...
Insänd till Vänsterpartiet 2011-10-04.
Se även: Miljöpartiets Motion 2011/12:MP1603 Grön bibliotekspolitik.
...
Partistyrelsens svar:

Motionerna föreslår arbetsgrupper för programskrivning eller utveckling av politik i olika former, i olika frågor.

Partistyrelsen föreslår avslag på samtliga utom C10. Vi ger en generell motivering, och därefter en motivering för varje motion i nummerordning.

Partistyrelsen anser att det är olyckligt om kongressen binder upp den kommande partistyrelsen med konkreta åtaganden. Det är bra om kongressen pekar på vilken inriktning och vilka prioriteringar som partistyrelsen ska arbeta med. Men när det gäller i vilka former som den kommande partistyrelsen ska arbeta efter, är det svårt för kongressen att besluta om, då kongressen inte har en helhetsbild av vilka resurser som partistyrelsen har till sitt förfogande. Partistyrelsen har fått brottas med minskade resurser efter flera val, så det känns än mer angeläget att den kan planera och prioritera fritt. Detta är partistyrelsens principiella uppfattning vad gäller kongressens beslut om programarbete och arbetsgrupper.

När det gäller principer för att starta ett programarbete så vill vi också råda kommande partistyrelse att vara restriktiv. Vi tycker att man ska prova varje förslag utifrån behov, och att man bör tänka igenom vad som avgör om det finns ett behov. I vissa frågor har vi en tydlig politik, men vi har tagit beslut om frågor på så olika ställen att det kan finnas behov av att sammanställa dem, till exempel i en rapport som en tjänsteman kan skriva eftersom det inte är nya beslut som ska tas. Andra frågor som här tas upp är frågor där vi nyligen har tagit ett program eller beslut i andra former som man är missnöjd med. Men då de nyligen antagits så är det inte sannolikt att partiet i en ny process skulle tycka så mycket annorlunda. Däremot kan det dyka upp frågor där vi inte har en helhetspolitik, eller kanske i olika sammanhang har kommit fram till motstridiga ställningstaganden. Eller så har rent av förutsättningarna för tidigare ställningstaganden förändrats så pass att vi måste pröva dem och se om vi har anledning att ändra våra ställningstaganden. I dessa senare fall kan det vara motiverat med någon sorts process i partiet, där ett programarbete kan vara ett sätt att arbeta.

Motion C9 föreslår att en arbetsgrupp utses som ska ta fram ett bibliotekspolitiskt program. Partiet har sedan 2009 ett nytt kulturpolitiskt program, ”Kulturkompassen”. Där tas även biblioteksfrågorna upp. Partistyrelsens uppfattning är att vi i övrigt har en politik vad gäller biblioteken. Det finns därför inte skäl att anta ett särskilt program bara för denna fråga.