onsdag 5 oktober 2011

Motion om bibliotekspolitiskt program

Biblioteken är en nödvändig beståndsdel i såväl kultur- som utbildningspolitik. Folkbiblioteken är omtyckta och välbesökta institutioner. I många kommuner är de det självklara navet i kulturlivet. För många vuxenstuderande spelar folkbiblioteken en stor roll, både för litteraturförsörjning och som studieplats. Samtidigt är folkbiblioteken hotade, bland annat genom att vissa kommuner vill lägga ut dem på entrepenad. Biblioteken står också inför stora utmaningar, bland annat beroende på den digitala utvecklingen.

Sverige behöver en offensiv nationell bibliotekspolitik som innefattar de olika biblioteksformerna - folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek. En sammanhållen och nytänkande politik behövs. Så här skriver Conny Persson, Chef Stadsbiblioteket Gefle Vapen, i tidskriften Framsidan 2011 : 4:

"Idag finns inte en gemensam bibliotekskatalog för hela Sverige. Skillnaderna i bibliotekstillgång är också mycket stora mellan olika kommuner och landsdelar. I den kommande nya praktiska kulturpolitiken kan portföljmodellen både vara en möjlighet och ett hot för biblioteken. Jag skulle vilja att politiker ånyo läser om Ture Edboms ståndpunkter och syn på det 'politiska biblioteket'. Men framförallt att politiker börjar debattera och diskutera bibliotekens roll. För min personliga del börjar jag alltmer luta åt att staten skall ta över och garantera en hög kvalité i alla kommuner vad gäller bibliotek. Inga mellanhänder med länsbibliotek eller så. Ta bort alla projektpengar hos kulturråd och satsa dem i väl utbyggda bibliotek och i gemensamma kataloger och webbportaler och transporter! Detta så att alla kommuner i hela landet får tillgång till en rättvis 'intellektuell infrastruktur'."

Utan att säga att han har rätt i varje del så är hans helhetssyn och nytänkande befriande.

Vänsterpartiet antog 2009 ett kulturpolitisk program som innefattar folk- och skolbibliotek. Jag menar att Vänsterpartiet behöver ett separat biblioteksprogram eftersom biblioteken handlar om såväl kultur- som kunskapspolitik. Biblioteken är också såpass centrala institutioner och står inför så stora utmaningar att de är värda ett eget program.

Jag yrkar

att partistyrelsen ges i uppdrag att utse en arbetsgrupp som till kongressen 2014 formulerar ett bibliotekspolitiskt program
att denna arbetsgrupp ges instruktioner att arbeta brett och ta in kunskaper och synpunkter från bibliotekarier, biblioteksorganisationer, debattörer, forskare, lärare, författare och andra

Erik Edwardson, Vänsterpartiet Höganäs
...
Insänd till Vänsterpartiet 2011-10-04.
Se även: Miljöpartiets Motion 2011/12:MP1603 Grön bibliotekspolitik.
...
Partistyrelsens svar:

Motionerna föreslår arbetsgrupper för programskrivning eller utveckling av politik i olika former, i olika frågor.

Partistyrelsen föreslår avslag på samtliga utom C10. Vi ger en generell motivering, och därefter en motivering för varje motion i nummerordning.

Partistyrelsen anser att det är olyckligt om kongressen binder upp den kommande partistyrelsen med konkreta åtaganden. Det är bra om kongressen pekar på vilken inriktning och vilka prioriteringar som partistyrelsen ska arbeta med. Men när det gäller i vilka former som den kommande partistyrelsen ska arbeta efter, är det svårt för kongressen att besluta om, då kongressen inte har en helhetsbild av vilka resurser som partistyrelsen har till sitt förfogande. Partistyrelsen har fått brottas med minskade resurser efter flera val, så det känns än mer angeläget att den kan planera och prioritera fritt. Detta är partistyrelsens principiella uppfattning vad gäller kongressens beslut om programarbete och arbetsgrupper.

När det gäller principer för att starta ett programarbete så vill vi också råda kommande partistyrelse att vara restriktiv. Vi tycker att man ska prova varje förslag utifrån behov, och att man bör tänka igenom vad som avgör om det finns ett behov. I vissa frågor har vi en tydlig politik, men vi har tagit beslut om frågor på så olika ställen att det kan finnas behov av att sammanställa dem, till exempel i en rapport som en tjänsteman kan skriva eftersom det inte är nya beslut som ska tas. Andra frågor som här tas upp är frågor där vi nyligen har tagit ett program eller beslut i andra former som man är missnöjd med. Men då de nyligen antagits så är det inte sannolikt att partiet i en ny process skulle tycka så mycket annorlunda. Däremot kan det dyka upp frågor där vi inte har en helhetspolitik, eller kanske i olika sammanhang har kommit fram till motstridiga ställningstaganden. Eller så har rent av förutsättningarna för tidigare ställningstaganden förändrats så pass att vi måste pröva dem och se om vi har anledning att ändra våra ställningstaganden. I dessa senare fall kan det vara motiverat med någon sorts process i partiet, där ett programarbete kan vara ett sätt att arbeta.

Motion C9 föreslår att en arbetsgrupp utses som ska ta fram ett bibliotekspolitiskt program. Partiet har sedan 2009 ett nytt kulturpolitiskt program, ”Kulturkompassen”. Där tas även biblioteksfrågorna upp. Partistyrelsens uppfattning är att vi i övrigt har en politik vad gäller biblioteken. Det finns därför inte skäl att anta ett särskilt program bara för denna fråga.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar