fredag 17 februari 2012

Etiopiensvenskarnas anhöriga är positiva till Jonas Sjöstedts agerande

Dagens Nyheter tar till brösttoner mot Jonas Sjöstedt. Peter Wolodarski hävdar att Sjöstedt bedriver "privatdiplomati" och kan ha "skadat frigivningsprocessen" av de i Etiopien fängslade svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson.

Peter Wolodarski är således inte överens med varken journalisternas anhöriga, advokat eller socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin.

Jonas Sjöstedt säger:

- Jag har inte förhandlat med eller haft några direkta kontakter med Etiopiens regering i fallet. Däremot har jag blivit kontaktad av en person som står mycket nära en regering för ett annat afrikanskt land som är vänligt inställt till Sverige. De har erbjudit sig att vädja för de två svenskarnas frigivande i direkta kontakter med Etiopiens regering. Det har jag varit positiv till. Jag har även informerat de anhöriga om detta.

Detta bekräftas av Johan Perssons pappa, Kjell Persson, som är positiv till Jonas Sjöstedts agerande.

Peter Wolodarskis och Mats J Larssons spekulationer kring "marxism-leninism" tyder på att Dagens Nyheter har en egen politisk agenda i frågan.

Länkar: AB, DN 1, DN 2, HDHomo politicusNemokrati, SmP, SR, SvD 1, SvD 2, SvD 3, SVT, Sydsvenskan, Vänsterpartiet.

Motioner till Vänsterpartiet Skånes distriktsårskonferens 2012-03-10

Prioritera de större orterna
Den organisatoriska basen i Vänsterpartiets politiska arbete är partiföreningarna. Utan väl fungerande partiföreningar spelar det ingen större roll hur bra politik vi formulerar. Vår största tillgång är våra medlemmar. Om de ska kunna tas tillvara krävs fungerande partiföreningar.

Med erfarenhet från omvalet i Västra Götalandsregionen skrev Thaher Pelaseyed så här på sin blogg 2011-05-16:

“Vänsterpartiets valresultat är också en besvikelse. Vi var väl förberedda inför valet på så sätt vi hade våra politiska prioriteringar fastlagda. Vi lyckades också mobilisera vår organisation. Men jag konstaterar att vi inte lyckas bedriva en stark valrörelse utanför storstadsregionerna. Det är partiets största utmaning framöver - att bygga en jämn och stark organisation som agerar samfällt när det väl gäller."

Om man delar denna syn på Vänsterpartiets organisation borde man instämma i den prioritering av små och svaga partiföreningar distriktstyrelsen gör i sitt förslag till verksamhetsplan för Vänsterpartiet 2012. Eller?

Vi menar att distriktsstyrelsen istället bör prioritera att Vänsterpartiet får starka och väl fungerande partiföreningar i de medelstora och större orterna i Skåne. Vi tror att starka och väl fungerande partiföreningar i medelstora och större orter kommer stödja arbetet i de mindre orterna.

Vi föreslår därför

att stycket som inleds med meningen “Distriktets uppgift är att stödja partiföreningarna i deras politiska arbete” och avslutas med meningen “Distriktet har också ett ansvar för att försöka få igång partiföreningar på orter där Vänsterpartiet inte finns representerat, genom att exempelvis anordna ‘Nyfiken på V-möten’” ersätts med nedanstående:

Distriktets uppgift är att stödja partiföreningarna i deras politiska arbete. Högsta prioritet i nuläget är att få väl fungerande och starka partiföreningar i medelstora och större orter i Skåne, men även de mindre föreningarna ska stödjas. Genom fadderarbete, studier och utåtriktade aktiviteter ska verksamheten ute i distriktet stöttas. Distriktet har också ett ansvar för att försöka få igång partiföreningar på orter där Vänsterpartiet inte finns representerat, genom att exempelvis anordna “Nyfiken på V-möten”.

...

Undersök och utveckla organisationen
Om Vänsterpartiet ska lyckas i valet 2014 i Skåne måste vi klara att bedriva en stark valrörelse i hela Skåne. Vi behöver stärka våra existerande partiföreningar och, om möjligt, bygga nya partiföreningar. Vi behöver också sätta igång ett arbete för att, som det står i strategidokumentet, få fler företrädare med annan etnisk bakgrund än svensk, med LO-bakgrund, kvinnor och yngre. Om vi ska utveckla, förstärka och bygga ut vår organisation behöver vi först ta reda på hur organisationen ser ut i dagsläget. En sådan undersökning bör innehålla sådant som:

Antal medlemmar i partiföreningen?
Antal aktiva medlemmar i partiföreningen?
Hur ser styrelserna ut, till exempel avseende ledamöternas ålder, kön, facklig tillhörighet, etniskt ursprung och hur länge ledamöterna suttit?
Hur ser det ut i kommunpolitiken, till exempel avseende ledamöternas ålder, kön, facklig tillhörighet, etniskt ursprung och hur länge ledamöterna suttit?
Hur ser det utomparlamentariska arbetet ut?
Vad görs för att aktivera medlemmar?

En sådan undersökning bör sedan ingå i en plan för organisationsutveckling som antas på distriktsårskonferensen 2013.

Vi föreslår därför

att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en undersökning av partiföreningarna i Skåne i enlighet med ovanstående som sedan ingår i en plan för organisationsutveckling. Planen bör innehålla tydliga och mätbara mål och på så vis vara möjlig att utvärdera.

...

Prioritera internfeminismen
Strategidokumentet framhåller betydelsen av ett bättre internfeministiskt arbete i Vänsterpartiet. Vi behöver utveckla vårt internfeministiska arbete för att bli ett bättre feministiskt parti men också för att bättre ta tillvara på varje medlem i Vänsterpartiet och utveckla vår organisation.

Vi föreslår därför

att följande mening läggs till sist i skrivningen om det feministiska utskottet: Det feministiska utskottet ansvarar för att utveckla det internfeministiska arbetet i distriktet och partiföreningarna.

...

Strategidokumentet
Vänsterpartiets kongress antog ett strategidokument som slår fast vilket organisatioriskt och politiskt projekt Vänsterpartiet ska ha de kommande åren. Det är bra att distriktsstyrelsen i sitt förslag till verksamhetsplan nämner strategidokumentet men vi skulle vilja se att distriktsstyrelsen tydligare visar att vi ska arbeta med och utifrån strategidokumentet i distriktet och partiföreningarna.

Vi föreslår därför

att följande mening läggs in i verksamhetsplanen: Distriktsstyrelsen ska sätta igång och driva arbete med och utifrån strategidokumentet i distriktet och partiföreningarna.

...

Samtliga motioner undertecknade av Daniel Ekelund (Vänsterpartiet Landskrona), Erik Edwardson (Vänsterpartiet Höganäs) och Emma Wennerholm (Vänsterpartiet Höganäs).

torsdag 9 februari 2012

Att tala för döva öron

Under gårdagens kommunfullmäktige i Höganäs behandlades en interpellation ställd av Vänsterpartiet där vi, mot bakgrund av de uppmärksammade skandalerna, frågade hur Höganäs kommun kvalitetsgranskar privatiserad äldreomsorg.

Vår interpellation innehöll en redogörelse av olika konkreta exempel och uttalanden av olika personer. Interpellationen innehöll uppgifter om från vilka källor alla uppgifter var hämtade.

Trots detta visade Péter Kovács svar tydligt att han inte förstått poängen med vår interpellation. Uppenbarligen har de styrande högerpolitikerna i Höganäs antingen inte följt debatten om privatiserad äldreomsorg eller inte förstått den.

Endast ledamöter från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yttrade sig i debatten kring interpellationen. Inte en enda politiker från högerpartierna gick upp i talarstolen för att försvara privatiseringarna av äldreomsorg eller för att utveckla Péter Kovács otillräckliga svar på vår motion.

Det var en svag, feg och oansvarig insats av de folkvalda från Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.

Vänsterpartiets svar på högerns privatiseringar av vår äldreomsorg är att istället tillsätta resurser som ökar kvaliteten i offentligt driven äldreomsorg.

Ett tips till högeralliansen i Höganäs är att hädanefter läsa Vänsterpartiets motioner och interpellationer noga. Kolla gärna upp de källor vi anger. Om högeralliansen hade gjort det hade de tidigare kunnat rätta till sitt pinsamma misstag med den politiske sekreteraren.

Läs vår interpellation och Péter Kovács svar på den
Se webbsändning av fullmäktige

Läs också:
Vinstkrav försämrar och fördyrar vården
Vänsterpartiets Hans Linde besöker äldreboende i S:t Olof
Underbemanning i 5 månader på Carema i Vellinge
Färre anställda på privata boenden
Inga nya besked om Carema

onsdag 8 februari 2012

Kullagymnasiet + Höganäs Sportcenter

Kullagymnasiets elever ska få avgiftsfria kort till Höganäs Sportcenter. Jättebra! Det är en positiv sak som Kullagymnasiet kan använda i sin marknadsföring och kan också bidra till bättre hälsa och därmed bättre studieresultat hos eleverna.

För mig är detta ett exempel på bra samverkan mellan olika kommunala verksamheter. Det är också ett tydligt exempel på hur man konkret kan arbeta för att göra Höganäs kommun mer attraktivt för ungdomar.

Hoppas detta betyder att Ulf Molin och andra högerpolitiker inte längre tycker det är en bra idé att lägga ut Höganäs Sportcenter på entrepenad och att vi får ha kvar både Höganäs Sportcenter och Kullagymnasiet i kommunal regi.

Av någon oklar anledning vill högeralliansen i Höganäs privatisera 50 procent av kommunens verksamhet.

Läs:
Kullagymnasiets elever får gratis kort till Höganäs Sportcenter
 


måndag 6 februari 2012

Vänster för framtiden - avgiftsfri kollektivtrafik
Vänster för framtiden - avgiftsfri kollektivtrafik

Vänsterpartiet Höganäs bjuder in till öppna möten för samtal kring rödgrön politik. Hur skapar vi ett jämlikt och hållbart samhälle med trygga arbeten åt alla? Hur ser en politik ut som försäkrar alla rätten till en god välfärd?

Vänsterpartiet Höganäs kommer bjuda in kunniga föredragshållare och vill få igång samtal om vänsterpolitik. Allas kunskaper och åsikter är viktiga när vi tillsammans bygger framtidens vänster.

Vårt första möte kommer handla om avgiftsfri kollektivtrafik. Inbjuden talare är Magnus Welroos som skrivit en rapport om hur Vänsterpartiet vill utveckla kollektivtrafiken i Skåne. Ett hållbart resande uppnås bara om fler åker kollektivt.

Mötet om avgiftsfri kollektivtrafik hålls i Café Amanda på Höganäs Bibliotek onsdag 8 februari klockan 19.00.

Kommande möten kommer bland annat handla om sex timmars arbetsdag och feministiskt självförsvar.

Fri entré! Välkomna!

Läs:
Inför avgiftsfri kollektivtrafik i Skåne
Öppna möten om rödgrön politik

lördag 4 februari 2012

Vasst VU i Vänsterpartiet

Vänsterpartiets nya partistyrelse har i helgen sitt första ordinarie möte. Idag har de bland annat valt verkställande utskott.

Verkställande utskottet består av:

Jonas Sjöstedt, partiordförande
Aron Etzler, partisekreterare
Ulla Andersson, 1:e vice ordförande
Josefin Brink, 2:e vice ordförande
Hans Linde, ledamot
Rossana Dinamarca, ledamot
Mia Sydow Mölleby, ledamot

Det är ett starkt lag som kommer stå för den kontinuerliga ledningen av Vänsterpartiet. Själv glädjer jag mig mycket åt att Aron Etzler valdes till partisekreterare. Aron Etzler är en skarp politisk analytiker. I boken Trondheimsmodellen har han studerat hur man bygger ett framgångsrikt vänsterparti. I den kommande boken Allt rött blir blått har han studerat Nya Moderaterna. Detta kommer bli viktiga kunskaper för Vänsterpartiet när vi nu utvecklar vår organisation, kommunikation och politik.

Så här säger Jonas Sjöstedt om valet av Aron Etzler:

"Aron har studerat mycket vänsterpolitik och har breda kunskaper hur vänsterpolitiken fungerar i andra länder. Han har ett strategiskt tänk som kommer att vara en styrka för oss".

Och så här säger Aron själv:

"Jag lämnar journalistiken och tänker i stället köra undersökande politik. Vi kommer att undersöka saker först innan vi beslutar oss för något nytt".

Läs vidare: DN, ExpressenFolkbladet, HD, NTSvD

onsdag 1 februari 2012

Om verkställande utskottet och internfeminism

Igår var jag i Malmö och lyssnade på Jonas Sjöstedt. I morse hörde jag Rossana Dinamarca debattera skolfrågor i TV och nyss såg jag på YouTube Ulla Andersson debattera ekonomi och banker på Handelshögskolan i Göteborg.

Det är fantastiskt roligt och peppande att vi har så starka och kunniga företrädare.

Idag har valkommittén presenterat sitt förslag till verkställande utskott. Beslut ska tas av partistyrelsen i helgen. När jag lade ut länken på Facebook skrev en socialdemokratisk politiker jag känner och respekterar så här: "Vilket bra lag! Blir lite avundsjuk!".

Förslaget ser ut så här:

Ulla Andersson, 1:e vice ordförande
Rossana Dinamarca, 2:e vice ordförande
Aron Etzler, partisekreterare
Josefin Brink, ledamot
Hans Linde, ledamot
Mia Sydow Mölleby, ledamot

Förslaget är dock inte oomstritt. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi vet att kön spelar roll. Därför menar vissa att vi, när vi valt en man till partiordförande, inte kan välja en man till partisekreterare. Rossana Dinamarca kandiderar inte som andra vice ordförande, hon kandiderar endast till posten som vice ordförande. Rossana menar posten som vice ordförande urholkas om den delas av två kvinnor och att det är "en dålig kompromiss för att möta kritiken mot att en man, Aron Etzler, föreslås bli partisekreterare hos en manlig partiledare".


Det är bra, riktigt och viktigt att vi ständigt är vaksamma över de interna könsstrukturerna i vårt parti. Men för den skull anser jag inte att vi inte kan utse en man till partisekreterare när vi har en manlig partiordförande.

Jag har inga synpunkter på om det är bra eller dåligt att utse två vice partiordförande. Men om man vill ha två vice ska det vara en poäng i sig, inte för att man tycker att det gör det lättare att utse en man till partisekreterare.

Så här ser jag på saken.

1. Vår partistyrelse ska bestå av en majoritet kvinnor. Det har vi glädjande nog med råge uppnått. Den nyvalda partistyrelsen har denna könsfördelning: 21 kvinnor, 12 män.

2. Verkställande utskottet ska bestå av en majoritet kvinnor. Det verkställande utskottet ska enligt stadgarna bestå av maximalt sju personer. Alltså: om vi låter Aron Etzler och Hans Linde ingå i partistyrelsen ska resterande fyra ledamöter vara kvinnor. Ulla Andersson (201 röster på kongressen), Rossana Dinamarca och Josefin Brink (191 röster på kongressen) bör vara självskrivna i verkställande utskottet. Återstår en plats för ytterligare en kvinna. Vi har många starka kandidater till den platsen bland resterande 18 kvinnor i partistyrelsen.

3. Den som är bäst lämpad som partisekreterare bör utses. När vi diskuterar frågan bör vi plädera för den kandidat vi förordar. Jag har själv skrivit mycket om varför jag tycker att Aron Etzler bör bli partisekreterare i Vänsterpartiet. För att ta det kort hänvisar jag till böckerna Ta det tillbaka : kampen om arbetarklassen och framtiden, Trondheimsmodellen : radikala framgångshistorier från Norge och Nederländerna, Allt rött blir blått, till massor av artiklar samt till det faktum att Aron Etzler fick ett starkt stöd på kongressen (191 röster). Aron kandiderade öppet till posten som partisekreterare innan kongressen. Det kan nog vara så att många röstade på honom just för att få honom som partisekreterare.

4. Internfeminismen är viktig. Vi ska inte bara granska hur det ser ut i vår partistyrelse utan även i partiföreningar och partidistrikt. I Höganäs, som är en väldigt liten partiförening, har vi en kvinnlig ordförande och en kvinnlig gruppledare. I Malmö, som är Skånes största partiförening, ersattes en manlig partiordförande (som suttit tio år på posten) med en annan man. I partiföreningar i vår närhet har såväl Helsingborg som Landskrona män på ordförandeposten. Jag känner inte till förhållandena i dessa partiföreningar och har därför heller inga synpunkter på deras val.

5. Men det är viktigt att vi kritiskt granskar strukturerna i vårt parti och stärker internfeminismen. Det kommer göra oss till ett bättre parti på alla sätt. Vi måste både förändra saker här och nu och på sikt. På sikt kan vi bli ett bättre feministiskt parti genom att lyfta fram och stärka kvinnor i partiet. Det gör vi bland annat genom att ge dem framträdande poster i partiföreningar och distrikt.

6. Vår nyvalda partistyrelse ska vara synlig och aktiv. Ledningen måste medvetet arbeta för att lyfta fram många ledamöter, både internt och utåt.

7. Alltså - kön spelar roll men det duger inte att vår internfeminism endast väcks till liv när vissa poster i partiet ska tillsättas. Internfeminismen måste genomsyra hela organisationen och vi måste tänka långsiktigt. Vi måste planera och arbeta för vår framtida ledning. Om en man i nuläget är bäst lämpad som partisekreterare kan den mannen utses.

8. Vem vill Jonas Sjöstedt se som partisekreterare? Partiordförande och partisekreterare ska arbeta som ett team. Jonas Sjöstedt avgör inte vem som ska utses till partisekreterare men det är viktigt att lyssna på honom.

Inledningsvis skrev jag om några av våra starka företrädare. Men hur bra de än är tror jag inte det räcker långt om vi inte har en stark organisation. Jonas Sjöstedt har framhållit att vi måste bli mer av aktionsparti. Han har jämfört med nederländska Socialistiska partiet, som Aron Etzler skrivit om i boken Trondheimsmodellen : radikala framgångshistorier från Norge och Nederländerna.

Aron Etzler har länge studerat politisk organisation, kommunikation, taktik och strategier. Den kunskapen behöver vi nu när vi ska utveckla Vänsterpartiet.

I sin kommande bok, Allt rött blir blått, har Aron Etzler studerat Moderaternas framgångar. Vänsterpartiet ska ta på sig en större roll i svensk politik. Det innebär att vi ska ta fighten med Moderaterna. De är vår politiska huvudmotståndare. Aron Etzlers kunskaper kommer bli viktiga i det arbetet.

Jonas Sjöstedt sa så här igår: "Det finns tillfällen i partiers historia då de har möjlighet att få nya människor att lyssna. Vi är där nu." Det tror jag han har rätt i. Det är viktigt att vi nu gör som det står i strategidokumentet: "För att Vänsterpartiet ska stärkas organisatorisk de kommande åren måste vi bli bättre på att hitta rätt uppgift till varje person och hitta rätt person till varje uppgift."

Jag hoppas att partistyrelsen på sitt första ordinarie möte nu till helgen utser Aron Etzler till partisekreterare och att arbetet för att utveckla Vänsterpartiets organisation, kommunikation och politik nu sätter fart. Ta fasta på strategidokumentet och Framtidskommissionens slutrapport. Gör partistyrelsen till en synlig kollektiv ledning för Vänsterpartiet.

Hur som helst litar jag på att partistyrelsen kommer fatta kloka beslut. Vi har själva valt vår partistyrelse. Nu ska vi lita på dem och stödja dem och ta eget ansvar för Vänsterpartiets utveckling.

Länkar: