fredag 17 februari 2012

Motioner till Vänsterpartiet Skånes distriktsårskonferens 2012-03-10

Prioritera de större orterna
Den organisatoriska basen i Vänsterpartiets politiska arbete är partiföreningarna. Utan väl fungerande partiföreningar spelar det ingen större roll hur bra politik vi formulerar. Vår största tillgång är våra medlemmar. Om de ska kunna tas tillvara krävs fungerande partiföreningar.

Med erfarenhet från omvalet i Västra Götalandsregionen skrev Thaher Pelaseyed så här på sin blogg 2011-05-16:

“Vänsterpartiets valresultat är också en besvikelse. Vi var väl förberedda inför valet på så sätt vi hade våra politiska prioriteringar fastlagda. Vi lyckades också mobilisera vår organisation. Men jag konstaterar att vi inte lyckas bedriva en stark valrörelse utanför storstadsregionerna. Det är partiets största utmaning framöver - att bygga en jämn och stark organisation som agerar samfällt när det väl gäller."

Om man delar denna syn på Vänsterpartiets organisation borde man instämma i den prioritering av små och svaga partiföreningar distriktstyrelsen gör i sitt förslag till verksamhetsplan för Vänsterpartiet 2012. Eller?

Vi menar att distriktsstyrelsen istället bör prioritera att Vänsterpartiet får starka och väl fungerande partiföreningar i de medelstora och större orterna i Skåne. Vi tror att starka och väl fungerande partiföreningar i medelstora och större orter kommer stödja arbetet i de mindre orterna.

Vi föreslår därför

att stycket som inleds med meningen “Distriktets uppgift är att stödja partiföreningarna i deras politiska arbete” och avslutas med meningen “Distriktet har också ett ansvar för att försöka få igång partiföreningar på orter där Vänsterpartiet inte finns representerat, genom att exempelvis anordna ‘Nyfiken på V-möten’” ersätts med nedanstående:

Distriktets uppgift är att stödja partiföreningarna i deras politiska arbete. Högsta prioritet i nuläget är att få väl fungerande och starka partiföreningar i medelstora och större orter i Skåne, men även de mindre föreningarna ska stödjas. Genom fadderarbete, studier och utåtriktade aktiviteter ska verksamheten ute i distriktet stöttas. Distriktet har också ett ansvar för att försöka få igång partiföreningar på orter där Vänsterpartiet inte finns representerat, genom att exempelvis anordna “Nyfiken på V-möten”.

...

Undersök och utveckla organisationen
Om Vänsterpartiet ska lyckas i valet 2014 i Skåne måste vi klara att bedriva en stark valrörelse i hela Skåne. Vi behöver stärka våra existerande partiföreningar och, om möjligt, bygga nya partiföreningar. Vi behöver också sätta igång ett arbete för att, som det står i strategidokumentet, få fler företrädare med annan etnisk bakgrund än svensk, med LO-bakgrund, kvinnor och yngre. Om vi ska utveckla, förstärka och bygga ut vår organisation behöver vi först ta reda på hur organisationen ser ut i dagsläget. En sådan undersökning bör innehålla sådant som:

Antal medlemmar i partiföreningen?
Antal aktiva medlemmar i partiföreningen?
Hur ser styrelserna ut, till exempel avseende ledamöternas ålder, kön, facklig tillhörighet, etniskt ursprung och hur länge ledamöterna suttit?
Hur ser det ut i kommunpolitiken, till exempel avseende ledamöternas ålder, kön, facklig tillhörighet, etniskt ursprung och hur länge ledamöterna suttit?
Hur ser det utomparlamentariska arbetet ut?
Vad görs för att aktivera medlemmar?

En sådan undersökning bör sedan ingå i en plan för organisationsutveckling som antas på distriktsårskonferensen 2013.

Vi föreslår därför

att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en undersökning av partiföreningarna i Skåne i enlighet med ovanstående som sedan ingår i en plan för organisationsutveckling. Planen bör innehålla tydliga och mätbara mål och på så vis vara möjlig att utvärdera.

...

Prioritera internfeminismen
Strategidokumentet framhåller betydelsen av ett bättre internfeministiskt arbete i Vänsterpartiet. Vi behöver utveckla vårt internfeministiska arbete för att bli ett bättre feministiskt parti men också för att bättre ta tillvara på varje medlem i Vänsterpartiet och utveckla vår organisation.

Vi föreslår därför

att följande mening läggs till sist i skrivningen om det feministiska utskottet: Det feministiska utskottet ansvarar för att utveckla det internfeministiska arbetet i distriktet och partiföreningarna.

...

Strategidokumentet
Vänsterpartiets kongress antog ett strategidokument som slår fast vilket organisatioriskt och politiskt projekt Vänsterpartiet ska ha de kommande åren. Det är bra att distriktsstyrelsen i sitt förslag till verksamhetsplan nämner strategidokumentet men vi skulle vilja se att distriktsstyrelsen tydligare visar att vi ska arbeta med och utifrån strategidokumentet i distriktet och partiföreningarna.

Vi föreslår därför

att följande mening läggs in i verksamhetsplanen: Distriktsstyrelsen ska sätta igång och driva arbete med och utifrån strategidokumentet i distriktet och partiföreningarna.

...

Samtliga motioner undertecknade av Daniel Ekelund (Vänsterpartiet Landskrona), Erik Edwardson (Vänsterpartiet Höganäs) och Emma Wennerholm (Vänsterpartiet Höganäs).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar