söndag 18 september 2011

Enkät till nominerade till Vänsterpartiets kongress 2012

Jag har blivit nominerad till att åka som ombud/suppleant på Vänsterpartiets kongress i Uppsala den 5-8 januari 2012. Alla som nominerats ska svara på några enkätfrågor för att underlätta valberedningens arbete och  för att medlemmarna i Vänsterpartiet i Skåne ska kunna lära känna kandidaterna bättre.

Namn: Erik Edwardson

Kandiderar du till kongressen? Ja.

Kandiderar du som: Jag kandiderar såväl som ordinarie som suppleant.

Kön: Man.

Sysselsättning: Bibliotekarie.

Medlem i ungdomsförbund/parti sedan: Medlem i Vänsterpartiet sedan 2010.

1. Beskriv kortfattat vem du är (ålder, bostadsort, yrke, politisk erfarenhet i och utanför Vänsterpartiet, engagemang i andra folkrörelser etc):

Jag är född 1967 och uppväxt i Lugnås utanför Mariestad i Västergötland. Bor i Nyhamnsläge och arbetar som ungdomsbibliotekarie i Höganäs. Före mina studier arbetade jag inom omsorgen. Det är länge sedan men de åren har betytt mycket för mig. I Vänsterpartiet Höganäs ansvarar jag för vår hemsida. Jag sitter med i partiföreningens styrelse och är bland annat aktiv genom att skriva insändare, interpellationer och motioner. Jag är medlem i BiS (en socialistisk bibliotekarieförening), Clarté, fackföreningen DIK, Folket i Bild/Kulturfront och Svensk Biblioteksförening.

2. Vilka politiska frågor brinner du för?

I Höganäs arbetar vi mycket med att motarbeta den styrande högeralliansens privatiseringar av vår gemensamma välfärd. De har infört utmaningsrätten och vill privatisera 50 procent av all kommunal verksamhet. Men jag skulle vilja se att Vänsterpartiet arbetar mer med hur vi ska utveckla vår gemensamma välfärd till exempel genom ett ökat inflytande från anställda och brukare. Jag vill också att vi tydligare talar om demokratiperspektivet i privatiseringsfrågan, att privatiseringarna på flera sätt inskränker vår demokrati. Vi måste kunna visa att vår politik för minskade klyftor är en bra politik för breda befolkningslager, att de flesta faktiskt tjänar på att vi får ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Jag skulle också vilja se att Vänsterpartiet tydligare driver miljö- och klimatfrågor. Endast ett socialistiskt parti som vill omfördela från rika till fattiga och från privat till gemensamt kan driva miljö- och klimatfrågorna kraftfullt och trovärdigt. Miljö- och klimatfrågorna är också såväl systemkritiska som systemöverskridande.

3. Har du åkt som ombud/suppleant på Vänsterpartiets kongress tidigare? Nej.

4. Vad anser du är viktigaste frågor inför den kommande kongressen?

Några av de frågor som vi vet kommer tas upp under kongressen är: Vänsterpartiets EU-politik, strategidokumentet, val av partiledare samt om vi ska ha delat ledarskap eller ej. Angående EU-politiken anser jag det vara viktigt att utträdeskravet står kvar i partiprogrammet och att det är tydligt formulerat. Strategidokumentet tycker jag i huvudsak är bra. Jag tror Vänsterpartiet behöver ges en tydlig organisatorisk och politisk inriktning. Jag tror de organisatoriska frågorna är de viktigaste för oss de kommande åren, att Vänsterpartiet blir en starkare och effektivare organisation som kan kommunicera tydligt såväl externt som internt. Jag vill att Vänsterpartiet blir mer av både rörelseparti (med inspiration från nederländska Socialistiska partiet) och kampanjparti som kan agera kraftfullt, tydligt och samfällt. Vår politik menar jag att vi bör sträva efter att utveckla i dialog med våra väljargrupper och med en väl utvecklad interndemokrati. Angående partiledarfrågan är jag väldigt glad att vi nu har en öppen process inför kongressen med fyra goda kandidater. Jag hade gärna sett att vi genomfört rådgivande medlemsomröstningar både avseende partiledare och om huruvida vi ska ha delat ledarskap eller ej. Den av kandidaterna jag håller främst är Jonas Sjöstedt. Jag menar att det är tack vare att Jonas Sjöstedt tidigt kandiderade öppet som vi nu har denna positiva process inför kongressen. Jag tror också att vi behöver förnyelse i partiledningen och av de fyra kandidaterna är Jonas den enda som inte sitter i den avgående partistyrelsen. Han är en kunnig politiker som visat att han kan vinna såväl debatter som röster. Han är mycket kompetent inom det som jag ser som de viktigaste politikområdena: den ekonomiska och den ekologiska krisen, alltså kapitalismens kris. Att det 2014 även är val till EU-parlamentet anser jag talar för Jonas. Jag tycker att han är den godaste kommunikatören bland våra kandidater. Jag tror han kan bidra till att Vänsterpartiet lyckas formulera en egen roll och position i svensk politik. Fler argument har jag formulerat på min blogg: http://erikedwardson.blogspot.com/2011/09/preliminart-stallningstagande-i.html. Jag har ännu inte bestämt mig för om jag förordar delat ledarskap eller ej.

5. Vilka frågor vill du arbeta med under kongressen? Varför vill du arbeta med dessa frågor och varför?

Förutom det jag nämnt i övriga svar menar jag att de viktigaste frågorna under denna kongress är de som handlar om strategidokumentet och om hur vi kan utveckla vår organisation och kommunikation samt förnya vår ledning.

6. Varför tycker du att just du ska åka?

Att jag är ny medlem i Vänsterpartiet kan innebära både nackdelar och fördelar. Jag är inte insatt i alla frågor, vet inte lika mycket som mer erfarna medlemmar om hur partiet är uppbyggt och fungerar och har heller inte så stor personkännedom. Men detta uppvägs kanske av att jag varit politiskt engagerad länge. Det kan också vara så att jag som ny medlem kan se på vissa frågor med en annan blick än de som varit medlemmar länge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar