måndag 15 augusti 2011

Om stadgar

Det förs omfattande diskussioner i Vänsterpartiet. Vem, eller vilka, ska vi välja till partiledare? Ska vi ha en eller två partiledare? Hur skapar vi förutsättningar för en öppen och bra process inför kongressen i januari 2012?

Det har förts fram önskemål om att låta medlemmarna rösta direkt om vem, eller vilka, de vill se som partiledare. Jag tror Jonas Sjöstedt var den som först väckte denna idé. Wiwi-Anne Johansson vill se en rådgivande medlemsomröstning i partiledarfrågan efter att samtliga kandidater rest runt i landet och presenterat sig och blivit utfrågade av partimedlemmarna. I Vänsterpartiets stadgar står: "§ 149. Rådgivande omröstning bland partiets medlemmar kan beslutas av partistyrelsen. Rådgivande omröstning skall även genomföras om partiföreningar, som tillsammans omfattar minst en tredjedel av partiets medlemmar efter beslut på medlemsmöte så begär."

Gustav Landström har tidigare i Vänsterpartiets framtidsdiskussion framfört att om Vänsterpartiet vill bli ett gräsrotsparti kan vi inte låta partistyrelsen domineras av "personer som är riksdagsledamöter, heltids- eller deltidsavlönade parlamentariker på kommun eller landstingsnivå".

Vissa av de saker som diskuteras kräver stadgeförändringar. Jag har tittat på Miljöpartiets stadgar och här nedan samlat sådant som jag tycker kan vara värt att diskutera.


§ 7 Kongress
7.7.11 välja partisekreterare

§ 10 Valberedning
§ 10.1 Valberedningen väljs av kongressen och består av en ledamot från varje riksdagsvalkrets, utsedd av respektive regions årsmöte, samt två personer, en av vardera kön, utsedda av Grön Ungdoms årsmöte.

§ 11 Språkrör
11.1 Kongressen väljer, före val av partistyrelse, två jämställda språkrör. 
11.2 Språkrören ska vara en kvinna och en man. 
11.3 Språkrören ingår som ordinarie ledamöter i partistyrelsen. 
11.4 Språkrörens uppgift är att företräda partiet och föra ut dess åsikter. 
11.5 Om språkrör avgår ska nyval ske vid en kongress. 
11.6 Språkrören kan även vara riksdagsledamöter eller EU-parlamentariker.

§12 Partisekreterare
12.1 Partisekreteraren väljs av kongressen på ett år dock högst nio år i följd. 
12.2 Partisekreteraren arbetar på uppdrag av partistyrelsen, arbetsutskottet och språkrören. 
12.3 Partisekreterarens roll är huvudsakligen att ha översikt över partiets verksamhet samt fungera som sammanhållande länk inom partiet och svara för externa kontakter utifrån sitt uppdrag. 
12.4 Partisekreteraren är ständigt adjungerad till partistyrelsen och arbetsutskottet.

§ 13 Partistyrelse
13.5 Högst en tredjedel av ledamöterna i partistyrelsen får samtidigt vara riksdagsledamöter eller EU-parlamentariker. 
13.5.1 Om, efter inträde som riksdagsledamot eller EU-parlamentariker, antalet riksdagsledamöter och EU-parlamentariker blir för högt, får dock alla ledamöter sitta kvar till nästföljande kongress.
13.6 Partistyrelsens uppgift är: 
13.6.1 att leda partiets arbete, 
13.6.2 att vara ett stöd för språkrören, 
13.6.3 att sammankalla och förbereda kongressen och förtroenderådet, 
13.6.4 att med språkrören som främsta medel företräda partiet och föra ut dess politik, 
13.6.5 att verkställa kongressbeslut, 
13.6.6 att förvalta och ansvara för partiets tillgångar. 
13.6.7 att utveckla partiets program och visioner för partiets idémässiga

§ 17 Förtroendevalda
17.1 Varje organ i riksorganisationen ska bestå av minst 40 procent av varje kön, men sträva efter minst 50 procent kvinnorepresentation (principen om könskvotering). 
17.2 Ingen får inneha en plats i något organ i riksorganisationen längre än nio år i följd. Riksdagsledamot och EU-parlamentariker får sitta trerespektive två mandatperioder. Samma person får därefter ej väljas till samma igen inom tre år (principen mot långsittande). 
17.3 Ingen får samtidigt vara ledamot i flera av riksorganisationens organ (principen mot mångsyssleri)
17.4 Personer som är anställda av miljöpartiets riksorganisation får inte sitta i något av riksorganisationens organ (principen mot tjänstemannavälde).

§ 19 Medlemsomröstning
19.1 Kongressen eller partistyrelsen kan besluta att genomföra medlemsomröstning i viktiga och/eller kontroversiella frågor. 
19.2 Medlemsomröstning ska genomföras om minst 10 procent av partiets medlemmar begär det hos kongressen eller partistyrelsen.

Notera bland annat att Miljöpartiets kongress utser partisekreterare, att de har regler för att inte parlamentariker (dock endast riksdagsledamöter och EU-parlamentariker) ska dominera partistyrelsen, att de har regler för hur länge man får inneha en post, att de inte har någon programkommission utan att partistyrelsen ansvarar för arbetet med partiets program och idéutveckling .

Själv tycker jag det vore bra med en rådgivande medlemsomröstning i partiledarfrågan inför kongressen 2012.

Jag anser också, precis som Jonas Sjöstedt, att vi borde använda oss av medlemsomröstningar (beslutande eller rådgivande) i olika politiska eller organisatoriska frågor. Det skulle öka interndemokratin och medlemmarnas engagemang. Vi skulle också i högre utsträckning kunna använda oss av medlemsenkäter i olika frågor.

Ett problem med medlemsomröstningar i partiledarfrågan är att det är möjligt att kandidera under pågående kongress. Kanske vi måste ange ett sista datum för kandidaturer om vi ska använda oss av medlemsomröstningar?

Vi bör diskutera om vi i stadgarna ska ange att det inför varje partiledarval ska hållas en beslutande eller rådgivande medlemsomröstning.

Om vi ska börja använda oss av medlemsomröstningar är det viktigt att medlemmarna ges ordentliga besluts- och diskussionsunderlag och att goda möjligheter till diskussion (både fysiska och nätbaserade) ges.

I strategidokumentet, som ska antas på kongressen, står: "En partiskatt på arvoden för förtroendeuppdrag rekommenderas på alla nivåer i partiet." Jag tycker att partiskatt ska införas, inte bara rekommenderas. Kanske det bör stå med i stadgarna?

Nu ser jag fram emot öppna, breda och hederliga diskussioner inför kongressen i januari. Jag har inget emot hårda diskussioner om så krävs, men jag anser att man ska träda fram öppet. Om man uttalar sig i massmedia ska man göra det med namns nämnande.

Vi ska inte bara diskutera vem, eller vilka, vi vill ha som partiledare. Samtliga personval på kongressen är viktiga. Det ideala vore om alla som kandiderar till förtroendeposter på kongressen i god tid öppet träder fram, presenterar sig och berättar hur de vill utveckla Vänsterpartiet.

Vi måste också diskutera vår politik och organisation. En bra början är att läsa, kritiskt granska och diskutera strategidokumentet och diskussionsmaterialet inför höstens EU-konferens.

Läs vidare:
"Önskemål om delat ledarskap för V" (Svenska Dagbladet 2011-08-10).
"Kritik mot toppstyrda ledarval" (Svenska Dagbladet 2011-08-12).
"Låt medlemmarna avgöra" (Helsingborgs Dagblad 2011-08-13).
"Vänsterpartiets framtid och liberalismen" (Alltid rött alltid rätt 2011-08-13).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar